Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Hoeko - Automotive, s.r.o.

14. 12. 2023

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel může oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Hoeko - Automotive, s.r.o., osobně, telefonicky, písemně anebo emailem příslušné osobě:

Miroslava Krumplová

777 718 436 whisteblowing [zavinac] hoeko.cz
Hoeko - Automotive, s.r.o., Jiřice 251, 396 01 Jiřice

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Společnost Hoeko - Automotive, s.r.o., vylučuje přijímání anonymních oznámení a oznámení od osoby bez pracovního kontextu, tj. osoby, která není zaměstnancem společnosti v pracovněprávním vztahu, nebo nevykonává pro společnost dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž nebo nevykonává práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatel může své oznámení podat také přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje a vede ministerstvo spravedlnosti na webu oznamovatel.justice.cz.

Protiprávní jednání, které může být předmětem oznámení, je takové jednání, které:

 1. má znaky trestného činu, nebo
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
 3. porušuje tento zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.